Petek, 23. Februar 2018

Fast Font

Aktualno

Letno poročilo o izvajanju Resolucije je četrto po vrsti, povzema pa stanje v obdobju 2016 - 2017. Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom (predvideno strukturo in vsebino) letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu 2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov. V zadnjem delu letnega poročila prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov. Realizacija ciljev Resolucije:

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2016. Namen vsakoletnega monitoringa, ki osebno asistenco popiše na celovit in podroben način, in sicer na nacionalni ravni, je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna asistenca organizirana, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci, kdo uporabniki ter kdo jo financira. Pri tem smo do sedaj posebno pozornost namenili tudi podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na sprejete zakonske okvirje. Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne [ ... ]

Objavljamo poročilo Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi. Namen poročila je odgovoriti na vprašanje, katere (tuje) primere dobrih praks naj država spodbuja, promovira in oblikuje, da bi se posameznice in posamezniki lažje odločali za otroke in za večje število otrok. Uporabljeni so podatki mednarodne raziskave Generations & Gender Programme (GGP). GGP je ena izmed najpomembnejših raziskav, ki velik poudarek namenja tudi rodnostnim nameram. Slovenija sicer v raziskavi (še) ne sodeluje, bila pa je del pilotskega testiranja vprašalnika leta 2011.

Ministrstvo za zdravje je 20. 10. 2017 v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog smo proučili tudi v okviru Strokovnega sveta Inštituta RS za socialno varstvo ter naše pripombe in komentarje posredovali predlagatelju zakona. Naš odziv si lahko preberete na povezavi.

CoNSENSo (Community Nurse Supporting Elderly iN a changing Society) je mednarodni projekt, ki vključuje deset partnerjev iz Avstrije, Francije, Italije in Slovenije, skupaj s sedmimi zunanjimi deležniki kot so ministrstva, zdravstvene ustanove in strokovna združenja iz alpskega področja omenjenih držav. Aktivnosti projekta se odvijajo v petih regijah: Piemonte (Italija), Liguria (Italija), Koroška (Avstrija), Primorska (Slovenija), Provansa-Alpe-Azurna obala (Francija). CoNSENSo stremi k razvoju modela, ki bi omogočal zdravstveno in socialno oskrbo starejših na domu, s ključno vlogo in intervencijo patronažnih medicinskih sester (angl. family and community nurse). Te v projektu prevzemajo koordinacijsko vlogo med zdravstvenimi in socialnimi ustanovami, izvajajo zdravstveno [ ... ]

Ostale novice

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci