Sobota, 4. Julij 2020

Fast Font

Aktualno

Epidemija novega koronavirusa je spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili neposredno od otrok samih. Prav takšni podatki nas najbolj zanimajo, saj menimo, da so ključni za oblikovanje otrokom bolj prijaznih ukrepov različnih javnih politik (izobraževalne, zdravstvene, družinske, socialne).

Na Inštitutu RS za socialno [ ... ]

Evalvacijska skupina, ki jo sestavljamo Inštitut RS za socialno varstvo kot vodilni partner ter sodelujoča partnerja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za ekonomska raziskovanja, za naročnika Ministrstvo za zdravje od februarja 2020 do oktobra 2022, izvaja evalvacijo projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekt se odvija v petih različnih okoljih: Koper, Maribor, Poljčane, Ptuj in Tržič.

Evalvacija bo služila pripravi splošne ocene izvedbe projekta, s katerim bodo izvajalci projektov razvijali nove storitve v skupnosti [ ... ]

V obdobju 2018–2020 v Sloveniji poteka projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Aktivnosti potekajo v treh pilotnih okoljih, ki so bila izbrana na javnem razpisu (JR 2018): urbano pilotno okolje Celje, semi-ruralno pilotno okolje Dravograd in ruralno pilotno okolje Krško.

Ključni cilji javnega razpisa so:

1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do DO (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti); 2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju; 3. testiranje novih storitev [ ... ]

Na IRSSV smo pripravili že šesto poročilo o socialnem položaju v Sloveniji.

Poleg rednih vsebin so v tokratno poročilo so vključeni tudi pogledi relevantnih nevladnih in humanitarnih organizacij na izvajanje Operativnega programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženih v obliki paketov hrane in spremljevalnih ukrepov. Program upravlja MDDSZ, izvaja ga preko partnerskih organizacij Rdečega Križa Slovenije – Zveza združenj in Slovenske Karitas.

Iz večine organizacij, ki so odgovorile na vprašalnik, poročajo o upadu ali nespremenjenem številu prejemnikov materialne pomoči in o manjšem številu [ ... ]

Spoštovani,

pri Založbi FSD je izšla knjiga z naslovom Razvoj socialne oskrbe na domu – od besed k dejanjem, v kateri avtorice (Mateja Nagode, Nadja Kovač, Lea Lebar in Andreja Rafaelič) obravnavajo pet raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na urejenost in organiziranost socialne oskrbe v mednarodnem kontekstu, razvoj socialne oskrbe na domu v Sloveniji, trenutne ureditve, stanje in izzive s tega področja, upravljanje socialne oskrbe in osrednjo vlogo uporabnika, ki jo ima v obstoječem sistemu.

Monografija je tako prvi celovit prikaz in analiza razvoja socialne oskrbe na domu v Sloveniji. Predvsem nastavlja ogledalo socialni [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci