Petek, 4. December 2020

Fast Font

Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014

V letu 2014 je IRSSV pripravil obsežno študijo Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014.


Gre za začetek rednega letnega spremljanja socialnega položaja posameznikov in družin, ki ga v študiji opazujemo predvsem skozi njegove materialne vidike (dohodkovni položaj, materialno blaginjo, materialno prikrajšanost, tveganje za revščino in socialno izključenost). Pojem socialni položaj se umešča v kontekst proučevanja socialnih neenakosti v družbi, predvsem neenakosti v kvaliteti življenja ljudi, spremembe socialnega položaja pa povezujemo tudi z ekonomskimi, tržnimi in družbenimi razmerami ter politikami in ukrepi.


V študiji povezujemo kvantitativne in kvalitativne podatke in informacije na makro nivoju (kontekstualni makroekonomski podatki, podatki o trgu dela, dohodkih in življenjskih pogojih gospodinjstev, podatki MDDSZ o prejemnikih in upravičencih do denarnih pravic iz javnih sredstev, odvisnih od materialnega položaja), mezzo nivoju (informacije in ocene strokovnih delavcev centrov za socialno delo, skupnosti in združenj na socialnem področju) in mezzo-mikro nivoju (informacije, izkušnje in ocene nevladnih in humanitarnih organizacij, ki imajo neposreden stik s posamezniki in družinami v stiski). Posebno poglavje (fokus) je namenjeno podrobnejši analizi socialnega položaja družin in otrok.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci