Petek, 4. December 2020

Fast Font

Socialni položaj v Sloveniji 2014–2015

Na IRSSV smo v letu 2015 pripravili drugo poročilo o socialnem položaju v Sloveniji, ki se tokrat nanaša na obdobje 2014–2015. Poročilo vsebuje pregled okoliščin, ki vplivajo na socialni položaj ljudi oz. na njegovo spreminjanje, pregled različnih vidikov socialnega položaja in njegovih sprememb v populaciji in v posameznih populacijskih skupinah (statistični podatki o življenjski ravni, podatki o prejemnikih in upravičencih do pravic iz javnih sredstev, odvisnih od materialnega položaja ljudi) ter ugotovitve fokusne skupine s predstavniki humanitarnih organizacij in centrov za socialno delo. Poleg tega je poudarek poročila (obsežno fokusno poglavje) na strategijah soočanja posameznikov in družin z nizkimi dohodki oz. strategijah preživetja. Fokusno poglavje temelji na analizi intervjujev oseb iz treh opazovanih skupin, in sicer (brezposelne) osebe, katerih prevladujoči vir dohodka v gospodinjstvu predstavljajo socialni transferji, osebe, ki imajo negotove in/ali slabo plačane (prekarne) zaposlitve in dela, ter upokojenci z nizkimi pokojninami.

Ena od ključnih ugotovitev poročila je, da se kljub izboljšanju makroekonomskih okoliščin in razmer na trgu dela ter posledično zaustavitvi padanja življenjskega standarda in slabšanja socialnih razmer v družbi v zadnjih dveh letih, dolgotrajna revščina v nekaterih skupinah zaostruje in da je to v precejšnji meri povezano z dolgotrajno izključenostjo s trga dela. Analiza preživetvenih strategij oseb, ki same oz. s svojimi družinami živijo z zelo nizkimi dohodki, opravljena v fokusnem poglavju, pa kaže, da posamezniki in družine iz opazovanih skupin niso pasivni, ampak uporabljajo številne strategije ekonomiziranja z razpoložljivimi viri in hkrati številne aktivne strategije pridobivanja dodatnih virov, od samooskrbe, (občasnega) obračanja po pomoč na humanitarne organizacije, do dela na črno.

Slika: Delež upravičencev do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka izražen v deležu prebivalstva, po statističnih regijah.

soc-pol-14-15

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci