Petek, 10. Julij 2020

Fast Font

Evalvacija projekta »Zagovornik – glas otroka«

Zagovorništvo otrok pri nas poteka v okviru projekta »Zagovornik – glas otroka« in se pod okriljem Varuha RS za človekove pravice izvaja že deseto leto. Projekt predstavlja enega izmed načinov pomoči in opore, namenjene otrokom, da se v postopkih, ki jih zadevajo, okrepi njihov položaj. Zagotavlja uresničevanje njihove pravice, da za pomoč zaprosijo zaupno osebo po svoji izbiri, ki naj bi jim pomagala izraziti mnenje. Ker pa zagovorništvo ni sistemsko urejeno, kar lahko vpliva na uspešnost in učinkovitost izvajanja procesov zagovorništva, se v nalogi Evalvacija projekta »Zagovornik – glas otroka« lotimo ugotavljanja povezave med pomenom pravno-formalne ureditve zagovorništva in doseganja ciljev ter namenov zagovorništva.

Rezultate evalvacije, ki je potekala v dveh fazah (naročnik prve je bil Varuh RS za človekove pravice, druge pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) združeno predstavljamo v poročilu. V prvi fazi smo na podlagi izvedbe spletne ankete opravili pregled pomembnih vidikov projekta, z namenom ugotavljanja uspešnosti le-tega. Upoštevali smo odgovore zagovornikov, sodišč in centrov za socialno delo. V drugi fazi pa smo s pomočjo dodatnih analiz, kamor smo vključili še starše, supervizorje in predstavnike skupine za izvedbo pilotnega projekta skušali najti odgovore na vprašanja, ki so v prvi fazi ostala odprta, kot tudi poglobiti ugotovitve prve faze. Ugotovitve kažejo, da je sistemska ureditev zagovorništva otrok nujna, tako za zagotavljanje uresničevanja potreb otrok v primerih, ko je to potrebno, kot tudi zagovornikov. Odsotnost sistemske ureditve zagovorništva obenem ključno vpliva na odnos pomembnih drugih, ki vstopajo v procese zagovorništva, do tega področja in s tem na doseganje ciljev in namenov zagovorništva.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci