Petek, 5. Junij 2020

Fast Font

Mednarodna študija Povezano izvajanje socialnih storitev s ciljem aktivacije prejemnikov minimalnega dohodka na trgu dela

IRSSV je od oktobra 2016 do marca 2018 sodeloval v mednarodni študiji z naslovom Povezano izvajanje socialnih storitev s ciljem aktivacije prejemnikov minimalnega dohodka na trgu dela (Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients at the labour market – IDSS). Študijo je financirala Evropska komisija (DG EMPL), koordinator študije pa je bil konzorcij treh organizacij: Eftheia (Belgija), Budapest Institute (Madžarska) in ICON Institute (Nemčija). V študiji smo sodelovali raziskovalci 12 držav (članic EU in Švice).

Osnovni namen mednarodne študije je bil proučiti različne vidike nacionalnih reform, ki so imele za cilj ali za enega od ciljev skupno ali povezano obravnavo dolgotrajno brezposelnih oseb oz. oseb, ki prejemajo minimalni dohodek (socialno pomoč), s strani socialnih služb in služb za zaposlovanje. Študija se je osredotočala na identificiranje nacionalnih reformnih poti pri povezovanju socialnih in zaposlitvenih storitev in na ugotavljanje, kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspeh ali neuspeh reform povezovanja storitev (spodbude in ovire v različnih fazah procesa). Hkrati je bila za vse sodelujoč države narejena cost-benefit analiza, s katero so poskušali raziskovalci ugotoviti učinke povezovanja storitev na zaposlovanje oseb, ki prejemajo minimalni dohodek, in na zmanjšanje revščine.

Za Slovenijo je bila s strani koordinatorjev in financerja študije za proučevanje izbrana reforma sistema socialnih transferjev odvisnih od materialnega položaja osebe oz. družine, katera se je začela izvajati 1. januarja 2012, znotraj te reforme pa vidik aktivacije prejemnikov DSP in povezovanja ZRSZ in CSD (skupne komisije za obravnavo brezposelnih soeb s kompleksnimi problemi) – čeprav je to v reformi predstavljalo le manjši, obrobni vidik. Na IRSSV smo pripravili obsežno nacionalno poročilo v angleškem jeziku, ki vključuje tudi informacije pridobljene z 20 intervjuji z različnimi deležniki. Poročilo (v angleškem jeziku) objavljamo tukaj.

V začetku marca 2018 je bila v Bruslju diseminacijska konferenca, na kateri so bili predstavljeni zaključki študije. Predstavitve rezultatov in nekateri drugi dokumenti študije (vključno z vsemi nacionalnimi poročili) so dostopni (v angleškem jeziku) na naslednji povezavi: https://www.idss-conference.eu/.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci