Nedelja, 9. Avgust 2020

Fast Font

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v letu 2017

Objavljamo poročilo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), v letu 2017.

Poročilo se nanaša na varstveno delovne centre in centre oz. zavode za usposabljanje, delo in varstvo, v katerih se izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Namen naloge je zbrati podatke na področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja za leto 2017 ter v segmentih, kjer je to možno, tudi primerjavo z leti 2015 in 2016. Dolgoročni cilj naloge je, da na podlagi agregiranih letnih poročil pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje, širše pa bi bilo treba vzpostaviti poenoten in informatiziran način zbiranja in spremljanja podatkov o storitvah za celotno populacijo oseb, ki imajo status invalida po ZDVDTP.

Izvedena analiza stanja na področju izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na nacionalni ravni predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljavce politike na tem področju, obenem pa z njo zadovoljujemo tudi vedno večje potrebe na nacionalni in mednarodni ravni po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe.

V letu 2017 je bilo v VDC/CUDV vključenih 3.984 odraslih uporabnikov, kar je 68 več kot v letu 2016. Med njimi je bilo več moških kot žensk. Povprečna starost je bila dobrih 41 let. Največ uporabnikov (3.482 oz. 87,4 %) je bilo vključenih (vsaj) v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (bodisi so prejemali zgolj to storitev ali pa v kombinaciji s katero drugo). Število oseb, vključenih v to storitev, se je v obdobju od leta 2012 do 2017 konstantno zviševalo (narastlo je za dobrih 12 %). V 16-urno institucionalno varstvo je bilo vključenih 1.124 oseb (v letu 2016 1.045). V obdobju 2012 –2017 je število vključenih v to storitev naraslo za dobrih 21 %, medtem, ko je število oseb v 24-urnem institucionalnem varstvu v obdobju 2012 –2014 naraščalo, v letu 2015 upadlo, v letu 2016 pa spet rahlo narastlo in v letu 2017 ponovno upadlo (še vedno pa ostaja pod 500). 92,1 % uporabnikov VDC/CUDV je imelo motnjo v duševnem razvoju, med njimi največ zmerno motnjo. V letu 2017 je bilo v VDC in CUDV zaposlenih 2.217 oseb v obsegu 2.182 polnih zaposlitev (v letu 2016 je bilo zaposlenih 2.150 oseb v obsegu 2.115 zaposlitev). V čakalnih vrstah pri različnih VDC in CUDV je bilo za storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo na dan 31. 12. 2017 evidentiranih 1.109 vlog (od tega 442 aktualnih), na vključitev pa je čakalo 906 oseb.

Podrobnosti preberite v poročilu.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci