Sobota, 17. April 2021

Fast Font

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013-2020: URESNIČEVANJE CILJEV V OBDOBJU 2018–2019

Na IRSSV redno spremljamo uresničevanje ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020.

Objavljamo šesto letno poročilo, ki se nanaša na obdobje 2018–2019.

Ugotavljamo, da se prvi cilj »zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva« načeloma dobro uresničuje, saj se je število oseb, ki živijo v tveganju revščine ali socialne izključenosti se je v letu 2018 zmanjšalo na 326.000 in se približuje ciljni vrednosti 321.000. Vseeno pa ostajajo skupine prebivalstva, ki so še vedno izpostavljene visokemu tveganju revščine (na primer gospodinjstva z nizko delovno intenzivnostjo, brezposelne osebe, enočlanska gospodinjstva, enostarševska gospodinjstva, starejši, najemniki stanovanj, osebe in gospodinjstva z doseženo nizko stopnjo izobrazbe itn.).

Drugi cilj »izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov« je zasledovan počasneje. Razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva še vedno kaže v prid uporabnikom institucionalnih oblik socialnega varstva in znaša 1 : 1,26, kar je še daleč od ciljne vrednosti ključnega kazalnika, ki znaša 1 : 1.

Tretjemu cilju, ki se usmerja na izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih pomoči, je bilo v obdobju izvajanja Resolucije posvečene najmanj strokovne pozornosti in sistemskih spodbud. Tudi zato ima le nizek delež izvajalcev socialnovarstvenih storitev (17,8 %) in socialnovarstvenih programov (4,2 %) pridobljen certifikat upravljanja kakovosti.

 

Slika: Vrednosti ključnih kazalnikov ciljev Resolucije (obdobje 2018–2019)

infografika spletna2

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci