Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Prevod smernic in drugi pomembni dokumenti

 

Deklaracija o otrokovih pravicah:

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/deklaracija-o-otrokovih-pravicah/  

Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin:

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word/Temeljni_dokumenti_VCP/Konvencijo_o_clovekovih_pravicah_in_temeljnih_svoboscinah.pdf   

Evropska socialna listina:

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/svet-evrope/evropska-socialna-listina/ 

Evropske smernice za prehod iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe (slo):

https://di.irssv.si/skupne-evropske-smernice

Evropske smernice za prehod iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe (ang):

http://enil.eu/wp-content/uploads/2016/09/Guidelines-01-16-2013-printer.pdf

Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje:

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/mental_health/docs/mhpact_sl.pdf 

Independent living manual:

http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2012/06/Independent-Living-Manual-FINAL.pdf 

Konvencija o otrokovih pravicah:

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/ 

Konvencija o pravicah invalidov:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/86045 

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah:

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/mednarodni-pakt-o-ekonomskih-socialnih-in-kulturnih-pravicah/ 

Myth Busters independent living:

http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2014/12/Myths-Buster-final-spread-A3-WEB.pdf 

Orodje za uporabo evropskega sklada za prehod iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe (ang):

https://enil.eu/wp-content/uploads/2014/07/Toolkit-07-01-2014-WEB.pdf 

Poročilo priložnostne strokovne skupine o prehodu iz institucionalne v skupnostno oskrbo, predano komisarju Spidla (ang):

https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/11/report-fo-the-ad-hoc_2009.pdf 

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018 – 2028:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO120 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NACP68 

Splošna deklaracija o človekovih pravicah:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/slv.pdf 

Towards independent living: collection of examples from Europe:

https://enil.eu/wp-content/uploads/2019/03/GoodPractice_web.pdf 

Zakon o duševnem zdravju:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2157 

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4342 

Zelena knjiga o izboljšanju duševnega zdravja prebivalstva – pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko Unijo:

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_sl.pdf 

Logo EKP socialni sklad SLO

https://eu-skladi.si/

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci