Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije

 Logo EU socialni sklad brez roba nalepke

 

Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije

 

Inštitut RS za socialno varstvo v letih 2018 – 2022 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe).

Znotraj operacije so projektne aktivnosti Inštituta RS za socialno varstvo vezane na a) izvedbo analize stanja in pregleda obstoječih storitev institucionalnega varstva in oskrbe v skupnosti ter b) informiranja in ozaveščanja različnih javnosti. Poleg študije, navedene pod točko a), smo oblikovali to spletno mesto, ki bo vključevalo bazo znanja z relevantnimi informacijami s področja DI, strokovno in znanstveno literaturo, dobre domače in tuje prakse ter vizualizacije podatkov in študij. V okviru promocije bomo organizirali tudi enodnevne posvete in fokusne skupine z namenom senzibilizacije različnih javnosti ter njihovega seznanjanja s procesi in stanjem na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji. Pripravili bomo tudi druga gradiva za podporo procesu deinstitucionalizacije, namenjena različnim javnostim.

Namen vzpostavitve projektne enote je vzpostavitev celotnega sistema deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji. Vzpostavitev takšnega sistema bi omogočila ljudem, ob ustrezni podpori in pomoči izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev dolgotrajne oskrbe v skupnosti, da ostanejo in dlje v svojem okolju. Ljudje, ki pa trenutno prejemajo institucionalno oskrbo, bodo imeli možnost vrnitve v skupnost. Prizadevali si bomo k podpiranju prehoda od institucionalnih k skupnostnim oblikam oskrbe.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

https://eu-skladi.si/

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci