Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem

 Logo EKP socialni sklad SLO

 

Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem

 

IRSSV in CUDV Črna od junija 2020 sodelujeta v okviru projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020: 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2.: Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe) in Republika Slovenija. Projekt predvideva preobrazbo oziroma začetek deinstitucionalizacije zavoda CUDV Črna na Koroškem kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe.

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem izvaja institucionalno varstvo in izobraževanje namenjeno otrokom, mladostnikom in odraslim osebam z intelektualnimi ovirami. S prvimi poskusi premika v skupnost je CUDV Črna pričel z odprtjem prvih bivalnih enot leta 1981 in z odprtjem prvih stanovanjskih skupin leta 2008, s katerimi se je zmanjšalo število kapacitet v matični zgradbi. Danes ima CUDV Črna stanovanjske skupine in bivalne enote na 11 različnih lokacijah v katere se je preselilo 63 uporabnikov. Dolgoročna vizija CUDV Črna je preoblikovanje zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za uporabnike in druge ljudi v skupnosti, ki bi potrebovale pomoč in podporo.

V okviru projekta se bo vsaj 70 ljudi preselilo v stanovanjske skupine, razvijali bomo nove storitve za uporabnike, ki bodo strmele k izboljšanju kakovosti življenja in omogočale krepitev skupnosti. Skupaj z uporabniki bomo razvijali storitve, ki bodo v skladu z evropskimi trendi in mednarodnimi dokumenti na področju deinstitucionalizacije. Poleg tega bo projekt pomembno prispeval k oblikovanju sistemskih rešitev za preobrazbo institucij v Sloveniji.

Projekt bo omogočil premik k uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin za uporabnike zavoda CUDV Črna na Koroškem, izboljšal njihovo kakovost življenja ter okrepil moč, zagotovil različne oblike storitev v skupnosti za podporo pri samostojnem življenju. Krepitev in razvijanje kompetenc zaposlenih bo odločilno vplivalo na kakovost storitev in sam proces preoblikovanja oskrbe, zato projekt zagotavlja izobraževanje in usposabljanje osebja, prenos dobrih praks iz tujine in organizacijo raznolike strokovne podpore.

Za izvajanje projekta Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem bo IRSSV zagotavljal strokovno podporo. Skupaj z zavodom CUDV Črna na Koroškem se bomo zavzemali za vračanje človekovih pravic, in zagotavljanje večjega vpliva in možnosti odločanja uporabnikov o svojem življenju, da bi lahko ob ustrezni podpori zaživeli čim bolj samostojno življenje v skupnosti.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.


CUDV ČRNA

https://eu-skladi.si/

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci