Četrtek, 9. April 2020

Fast Font

OSTALE POMEMBNE TEME S PODROČJA POLOŽAJA INVALIDSKEGA VARSTVA

IRSSV sodeluje v mednarodnem projektu SKILL ASSESSMENT - People with learning disabilities in the labour market, ki je financiran v okviru programa Vseživljenjsko učenje (akcija Leonardo da Vinci Partnerstva).

Projekt koordinira neprofitna mednarodna organizacija CEIPES iz Palerma, vanj pa je vključenih 11 partnerjev iz 10 različnih držav (Velika Britanija, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Poljska, Italija, Češka, Avstrija in Slovenija). Skupaj s partnerji bomo pripravili enoten model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela, na podlagi katerega se jim lahko priporoči primerno zaposlitev oz. program usposabljanja. Pred tem bomo pregledali literaturo in ustaljene prakse na tem področju v vsaki od partnerskih držav. Orodje bomo tekom projekta tudi testirali in ga ustrezno prilagodili, postopek razvoja pa bo dokumentiran in bo v pomoč tudi pri razvoju podobnih orodij za druge ciljne skupine. 

logo  VZU  

Začetno posvetovanje v Domžalah

logos

Na Inštitutu RS za socialno varstvo v letu 2019 izvajamo projekt Analiza potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale. Naročnik projekta je Občina Domžale, cilj projekta pa je pripraviti predloge za spodbujanje skupnostne dolgotrajne oskrbe v Domžalah.

delavnica-dom

22. marca 2019 smo v sodelovanju z naročnikom in Domom upokojencev Domžale organizirali začetno posvetovanje, kjer smo z poznavalci področja intenzivno razpravljali o trenutnem stanju na področju dolgotrajne oskrbe v občini. To je eden izmed ključnih momentov ocenjevanja potreb v dolgotrajni oskrbi, je temelj nadaljnjih aktivnosti ocenjevanja ter predstavlja bogat vir lokalnih informacij in usmeritev.

Na posvetovanju smo sodelavci projekta najprej predstavili splošne mednarodne in nacionalne trende na področju dolgotrajne oskrbe ter profilirali občino Domžale tako v širšem družbenem kontekstu kot tudi z vidika storitev in služb dolgotrajne oskrbe. V drugem, interaktivnem delu posvetovanja pa so udeleženci razpravjali o obsegu in dostopnosti storitev v občini ter oblikovali predloge za boljše rešitve dolgotrajne oskrbe v Domžalah.

Vabilo na posvet

Gradivo                                                                                                                                                      

Izvajanje storitev v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo v letu 2016

Objavljamo drugo analizo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), ki se nanaša na leto 2016. Prvo poročilo, objavljeno v lanskem letu, se je nanašalo na stanje v letu 2015.

Namen vsakoletne analize na tem področju je zbrati podatke o storitvah vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja ter primerjavo med leti. Dolgoročni cilj tovrstnega monitoringa je, da na podlagi agregiranih letnih poročil pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje, širše pa bo treba vzpostaviti poenoten in informatiziran način zbiranja in spremljanja podatkov o storitvah za celotno populacijo oseb, ki imajo status invalida po ZDVDTP.

Izvedena analiza stanja na področju izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na nacionalni ravni predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljavce politike na tem področju, obenem pa z njo zadovoljujemo tudi vedno večje potrebe na nacionalni in mednarodni ravni po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe.

Podrobnosti preberite v poročilu.

vdc 2017

Deli

Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov

Pripravili smo analizo z naslovom Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov, ki obsega sočasen pregled obstoječih podatkovnih zbirk s področja delovanja varstveno delovnih centrov ter nacionalnih in mednarodnih potreb po tovrstnih podatkih.

Na podlagi pregleda ugotavljamo, da je to področje podatkovno neurejeno in izrazito podhranjeno. Predlagamo vzpostavitev sistematičnega spremljanja, pri tem pa se zavzemamo za individualizirano beleženje podatkov, ki bo omogočilo dobro podatkovno oporo za pripravo celovite analize stanja na področju delovanja varstveno delovnih centrov.

VDC vsebine spremljanja

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV

V letu 2016 smo na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Direktorata za socialne zadeve pri MDDSZ pripravili analizo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV). Poročilo se nanaša zlasti na izvajanje storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter različnih oblik institucionalnega varstva (24 ur in 16 ur). Namen naloge je bil zbrati podatke na področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja za leto 2015. Dolgoročno gledano je bil namen naloge tudi, da na podlagi omenjene analize stanja pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje. Obravnavamo odraslo populacijo z različnimi motnjami in hendikepi (v pretežni meri so to osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo status po ZDVDTP), ki se vključujejo v storitve VDC in CUDV, ali pa v druge oblike varstva. Podatki o teh osebah se zbirajo po posameznih storitvah, torej parcialno in nepoenoteno. Dolgoročni cilj bi zato vsekakor bil vzpostavitev poenotenega zbiranja, torej informatizacija spremljanja vseh storitev za to populacijo. Izvedena analiza stanja na področju izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na nacionalni ravni predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljalce politike na tem področju, obenem pa z njo zadovoljujemo vedno večje potrebe na nacionalni in mednarodni ravni po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe.

V letu 2015 je bilo v VDC/CUDV 3.748 odraslih uporabnikov. Med njimi je bilo več moških kot žensk. Povprečna starost je bila dobrih 41 let. Največ uporabnikov (3.229 oz. 86,1 %) je bilo vključenih (vsaj) v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (bodisi so prejemali zgolj to storitev ali pa v kombinaciji s katero drugo). V 16-urno institucionalno varstvo je bilo vključenih 981 oseb, kar je slaba četrtina uporabnikov VDC in CUDV, 496 uporabnikov je prejemalo storitve 24-urnega institucionalnega varstva. Od skupno 3.748 uporabnikov, jih je 2.762 (oz. 73,7 %) prejemalo eno storitev, 986 (oz. 26,3 %) pa dve storitvi. 92,2 % uporabnikov VDC/CUDV je imelo motnjo v duševnem razvoju, med njimi največ zmerno motnjo. V letu 2015 je bilo v VDC in CUDV 2.010 zaposlenih. V čakalni vrsti za storitve institucionalnega varstva sta bili na dan 31. 5. 2016 402 različni osebi.

Več informacij najdete v poročilu.

<<klikni na sliko za povečavo>>

 

 

 

Deli

Zaključni dogodek projekta Skill Assessment

V preteklem tednu smo na IRSSV gostili partnerje mednarodnega projekta Skill Assessment; obiskalo nas je kar 48 projektnih partnerjev iz desetih držav. Intenzivnemu projektnemu sestanku je sledil ogled prestolnice, med katerim je partnerje sprejel in pozdravil župan Zoran Janković.

V četrtek, 18. junija, smo pripravili zaključni dogodek projekta. V uvodnem delu smo predstavili delo na projektu v preteklih dveh letih in model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela. Pozdravila nas je tudi predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Saša Mlakar. Sledilo je neformalno druženje in mreženje slovenskih in tujih partnerjev, v popoldanskem delu pa še ogled Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soče, kjer so nam prijazno omogočili tudi ogled Doma IRIS.

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci