Četrtek, 21. Marec 2019

Fast Font

Spremljanje položaja otrok in družine

Temeljna dejavnost Otroške opazovalnice je celovito in sistematično spremljanje položaja in kakovosti življenja otrok v Sloveniji in, na podlagi tako pridobljenih podatkov, oblikovanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja. Na tem področju so bile v okviru inštituta izvedene številne študije in raziskave usmerjene na posamezna področja življenja otrok.

Predpogoj za izvajanje analiz stanja in spremljanja učinkov politike in ukrepov, ki jih izvaja država v odnosu do otrok, je dostop do podatkov o otrocih. Pomembno je, da so podatki zbrani na enem mestu in da so oblikovani na način, ki obravnava otroka kot enoto analize in ne kot del drugih kategorij (npr. družine ali pa institucij, kot so vrtec, šola, ipd.); le tako lahko pridobimo uvid v celovito sliko o položaju otrok v Sloveniji in o njihovih relevantnih potrebah, ki niso zadovoljene v zadostni meri. V ta namen smo oblikovali spletno bazo podatkov o otrocih. Baza je namenjena širši javnosti oziroma vsem, ki jih zanima področje kakovosti življenja otrok.

Novice

Prisilne poroke romskih deklic

IRSSV je v letu 2014 opravil raziskavo o prisilnih porokah romskih deklic (dostopno tu). Namen naloge je bil ugotoviti razsežnost tovrstnih poročnih praks pri nas ter identificirati vzroke in posledice le-teh za žrtve.

Skozi celoten proces nastajanja naloge so nam bili v veliko pomoč člani delovne skupine, ki smo jo ustanovili v ta namen (Nevenka Brumen – CSD Ljubljana-Bežigrad; Natalija Djoković – MOZAIK-društvo otrok; Leopold Jevšek – CSD Novo mesto; Violeta Košenina – CSD Maribor; Katjuša Popović – Društvo ključ-center za boj proti trgovini z ljudmi; Janja Rošer – Svet Romske skupnosti; Katja Zabukovec Kerin – Društvo za nenasilno komunikacijo; Sandra Zemljak – CSD Murska Sobota), za kar se jim iskreno in najlepše zahvaljujemo.


V okviru analize smo med drugim prišli do naslednjih ključnih ugotovitev:

  • Obseg otroški in prisilnih porok pri nas je vse prej kot zanemarljiv, pri čemer podatki nevladnih organizacij izkazujejo nekoliko višje ocene pogostosti tega pojava v primerjavi s podatki centrov za socialno delo.
  • Motivi za prisilne poroke izhajajo iz patriarhalne družbene ureditve in se institucionalizirajo skozi družbene in kulturne norme.
  • Posledice otroških in prisilnih porok so vidne v predčasni prekinitvi šolanja, zgodnji nosečnosti in ostajanju žensk v zasebni sferi.

V zaključnem delu poročila navajamo rešitve in predloge, na kakšen način nasloviti škodljive prakse poročanja.

slika

Število otroških in prisilnih porok po statističnih regijah (podatki CSD)

Deli

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci