Sreda, 13. November 2019

Fast Font

Spremljanje položaja otrok in družine

Temeljna dejavnost Otroške opazovalnice je celovito in sistematično spremljanje položaja in kakovosti življenja otrok v Sloveniji in, na podlagi tako pridobljenih podatkov, oblikovanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja. Na tem področju so bile v okviru inštituta izvedene številne študije in raziskave usmerjene na posamezna področja življenja otrok.

Predpogoj za izvajanje analiz stanja in spremljanja učinkov politike in ukrepov, ki jih izvaja država v odnosu do otrok, je dostop do podatkov o otrocih. Pomembno je, da so podatki zbrani na enem mestu in da so oblikovani na način, ki obravnava otroka kot enoto analize in ne kot del drugih kategorij (npr. družine ali pa institucij, kot so vrtec, šola, ipd.); le tako lahko pridobimo uvid v celovito sliko o položaju otrok v Sloveniji in o njihovih relevantnih potrebah, ki niso zadovoljene v zadostni meri. V ta namen smo oblikovali spletno bazo podatkov o otrocih. Baza predstavlja bogato podatkovno knjižnico in je namenjena širši javnosti oziroma vsem, ki jih zanima področje kakovosti življenja otrok. Nadgradnjo baze predstavlja spletno orodje IRSSV Indeks blaginje otrok (IBO), ki omogoča podatkovno zgoščeno in teoretsko utemeljeno spremljanje za otroke pomembnih družbenih področjih z eno samo vrednostjo, kar olajša oceno položaja otrok, omogoča časovno in mednarodno primerjavo. IBO tako ponuja bolj učinkovito identifikacijo problemov na družbenih področjih, pomembnih za otroke ter posledično lažje in ustrezejše načrtovanje javnih politik. Oblikovan je za 27 evropskih držav.

Novice

Novost merjenja blaginje otrok v slovenskem prostoru - regijski indeks blaginje otrok (RIBO)

RIBO logo spletka

Na IRSSV smo pripravili poročilo o regijskem indeksu blaginje otrok (RIBO), orodju, ki meri blaginjo otrok v 12 slovenskih statističnih regijah. RIBO omogoča primerjavo blaginje otrok med regijami glede na deset področij in 40 kazalnikov in primerjavo blaginje deklic in dečkov.

RIBO je nastal kot nadgradnja IRSSV indeksa blaginje otrok (IBO). Če IBO omogoča umestitev blaginje otrok v Sloveniji v evropski kontekst, ponuja RIBO vpogled v položaj otrok v slovenskemu prostoru. Regijski indeks blaginje otrok ne predstavlja novosti le v slovenskem, marveč je redkost tudi v mednarodnem prostoru, saj so glede na velike vrzeli v razpoložljivosti podatkov o otrocih, indeksi na lokalni ali regionalni ravni maloštevilni tudi v tujini. Trenutno po zgledu IBO pripravljamo tudi uporabniku prijazno spletno stran, kjer bo regijski indeks tudi podatkovno upodobljen.

Slika 1: Uvrstitve regij v letu 2015 glede na izračunan indeks na lestvici od 0 – najnižja ocena blaginje do 100 - najvišja ocena blaginje

RIBO razvrstitve spletka

Slika 2: Celostni (10 področij, 40 kazalnikov) prikaz regijskega indeksa blaginje otrok (RIBO) v letu 2015

ribo 40 multiples splet

Opis priprave in izračuna indeksa ter natančnejši rezultati se nahajajo v poročilu.

Objava publikacije o IRSSV indeksu blaginje otrok

Potem, ko smo v letu 2017 in 2018 za sedemindvajset evropskih držav oblikovali indeks blaginje otrok (IBO) in ga upodobili na posebej za to oblikovani spletni strani, smo pred kratkim objavili še publikacijo »IRSSV indeks blaginje otrok: Vsebinski izzivi, metode in uporabnost«, ki dodatno osvetljuje nastanek indeksa in njegove rezultate.

IBO je orodje za podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoretsko utemeljeno ter kontinuirano spremljanje družbenih področij, ki so za otroke še posebej pomembni. Kot tako predstavlja dopolnitev sistema spremljanja blaginje otrok v Sloveniji. Njegova prednost je, da poenostavlja kompleksnost blaginje otrok, saj jo prikazuje z eno samo vrednostjo. To olajša oceno položaja otrok, omogoča časovno in mednarodno primerjavo, ponuja bolj učinkovito identifikacijo problemov in posledično lažje in ustreznejše oblikovanje javnih politik.

Sicer predstavlja IBO (izračunan je tudi posebej za dečke in za deklice) skupno mera povprečnih vrednosti sedmih področij blaginje otrok: materialna blaginja, zdravje in varnost, vedenja in tveganja, izobraževanje, nastanitev in okolje, družinski in vrstniški odnosi in subjektivna ocena blaginje.

Poleg relativno preprostih podatkovnih prikazov uvrstitev držav znotraj posameznih področij indeksa, omogoča naše orodje tudi analizo povezanosti med rezultati IBO in družbenim, ekonomskim in javnopolitičnim kontekstom, v katerem ti izidi v različnih državah nastajajo.

ibo publikacija

POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI IN PREDSTAVITEV INDEKSA BLAGINJE OTROK - Strokovni posvet

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo organizirata strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok, ki bo v četrtek, 19. 4. 2018 ob 9.00, v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Na posvetu si bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšen je položaj otrok v Sloveniji danes v primerjavi z njihovim položajem pred desetletjem? Kako je na spremembo položaja vplivala gospodarska kriza in varčevalni ukrepi? V kakšnih razmerah živijo otroci v Sloveniji v primerjavi z otroki v drugih evropskih državah?

Vabilo in program

Zaradi organizacije posveta so prijave obvezne. Prijavite se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. najkasneje do torka, 17. 4. 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine

V letu 2015 smo na IRSSV opravili raziskavo Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine.

Gre za nadaljevanje študije iz leta 2008, ko smo v okviru analize, podobno kot v lanskem letu, prav tako pridobili vpogled v položaj družin prejemnic otroškega dodatka do vključno petega dohodkovnega razreda in njihovih otrok. V aktualnem poročilu nas je zanimalo naslednje:
- položaj staršev in otrok po različnih kazalnikih kakovosti življenja in blaginje v letu 2015;
- spremembe, ki so se, upoštevaje različna področja življenja družin z otroki, zgodile v obeh časovnih točkah izvedbe raziskave;
- kompleksnost pojava, saj smo dohodkovno dimenzijo kombinirali z nedohodkovnimi dimenzijami, kot sta materialni in nematerialni vidik.

Ključen prispevek naloge k obstoječim študijam s tega področja je pridobitev mikro uvida v problematiko revščine družin z otroki. Upoštevanje »glasu« preučevane ciljne populacije daje interpretacijam pojava revščine potrebno širino, saj poglablja in dopolnjuje znanje, ki je pri nas pogosto osredotočeno na makro raven preučevanja.

Zajeli smo subjektivni pogled družin z otroki na njihovo situacijo, kar zadeva njihov odnos do razlogov za obstoj revščine, shajanja z dohodki in preživetvenih strategij, ki jih uporabljajo, ter posledic življenja v revščini. V sklepnem delu poročila smo pripravili tudi priporočila in predloge za izboljšanje stanja na tem področju.

revscina

Deli

Uspešno izveden strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 19. 4. 2018 organizirala strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok.

Glede na izsledke indeksa se je blaginja otrok v Sloveniji od leta 2010 do leta 2014 izboljšala. V primerjavi s 27. evropskimi državami je bila leta 2014 Slovenija po skupnem indeksu blaginje otrok skupaj s Švedsko uvrščena na 6. mesto, v primerjavi z letom 2010 je za dve mesti napredovala. Blaginja deklic je bila v obeh časovnih točkah boljša od blaginje dečkov. Gledano po nekaterih področjih indeksa, se leta 2014 otroci v Sloveniji najbolje uvrščajo na področju izobraževanja ter družinskih in vrstniški odnosov (6. mesto), najslabše pa na področju vedenj in tveganja (17. mesto).

Dogodek sta otvorila državna sekretarka Martina Vuk iz MDDSZ ter Boštjan Škufca Zaveršek, predsednik Upravnega odbora Slovenske fundacije za UNICEF. Direktorica IRSSV mag. Barbara Kobal Tomc je opisala dosedanje spremljanje položaja otrok v Sloveniji in vizije na tem področju. Državna sekretarka Vlade dr. Andreja Črnak Meglič je predstavila lanskoletno publikacijo IRSSV »Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza«. Iz publikacije je razvidno, da se posledice vseh sprememb v socialni politiki od leta 2005, še zlasti pa po letu 2012, odražajo predvsem v zavarovalni dimenziji države blaginje, pri pokojninah in socialnih transferjih. Bistveno manjše spremembe so bile izvedene pri preskrbovalni dimenziji države blaginje (pri storitvah na področju zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva, kulture in športa). Zadnji podatki pa kažejo, da se na mnogih področjih »vračamo« na stanje pred krizo.

Raziskovalca IRSSV dr. Urban Boljka in mag. Mateja Nagode pa sta predstavila indeks blaginje otrok, najnovejše orodje merjenja blaginje otrok v Sloveniji, ki ga je izdelal IRSSV ter predstavlja pomembno novost v slovenskem in mednarodnem prostoru. Dogodek je po razpravi zaključil mag. Andrej Del Fabro, generalni direktor Direktorata za družino na MDDSZ.

Indeks blaginje otrok je pomembna pridobitev tako za Slovenijo kot za Evropo, kar je razvidno iz že izraženega interesa mednarodne skupnosti, zato gre indeks blaginje otrok predstaviti čim širši mednarodni javnosti, ga ustrezno izboljševati in redno posodabljati. Korak naprej v spremljanju položaja otrok v Sloveniji pa predstavlja oblikovanje t. i. regijskega indeksa, ki bi kompleksnejše osvetlil položaj otrok v Sloveniji.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci