Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Socialnovarstveni programi

Aktualni nacionalni program socialnega varstva (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020) določa mrežo socialnovarstvenih programov. Opredeli javne verificirane, razvojne, eksperimentalne in dopolnilne socialnovarstvene programe ter jih razdeli v deset skupin oziroma področij. Vsaka skupina programov naslavlja različne problematike in različne ranljive skupine prebivalstva.

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko različnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spada med redne letne naloge Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo ter na tej podlagi pridobiti vpogled v razvoj mreže socialnovarstvenih programov in pluralizacijo le-te. Vsakoletne analize teh programov so objavljene tukaj.

Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira MDDSZ, v enostavni obliki ter na uporabniku prijazen način objavljamo nekaj osnovnih informacij o teh programih. Le ti so strukturirani po posameznih ciljnih skupinah oziroma po problematikah. S klikom na posamezno ciljno skupino oziroma problematiko pridete do seznama izvajalcev programov na tem področju.


V nadaljevanju za več informacij o programu kliknite na izbranega izvajalca.


Programi socialne rehabilitacije zasvojenih

Programi za brezdomce

Programi za otroke in mlade

Medgeneracijski centri in programi za starejše

Specializirani programi psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju osebnostnih problemov

Programi za Rome

Drugi programi

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci