Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

DEINSTITUCIONALIZACIJA

slika eu sa

Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije

 Inštitut RS za socialno varstvo v letih 2018 – 2022 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe).

Znotraj operacije so projektne aktivnosti Inštituta RS za socialno varstvo vezane na a) izvedbo analize stanja in pregleda obstoječih storitev institucionalnega varstva in oskrbe v skupnosti ter b) informiranja in ozaveščanja različnih javnosti. Poleg študije, navedene pod točko a), bomo na inštitutu oblikovali spletno mesto, ki bo vključevalo bazo znanja z relevantnimi informacijami s področja DI, strokovno in znanstveno literaturo, dobre domače in tuje prakse ter vizualizacije podatkov in študij. V okviru promocije bomo organizirali tudi enodnevne posvete in fokusne skupine z namenom senzibilizacije različnih javnosti ter njihovega seznanjanja s procesi in stanjem na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji. Pripravili bomo tudi druga gradiva za podporo procesu deinstitucionalizacije, namenjena različnim javnostim.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

https://eu-skladi.si/

Novice

Posvet in okrogla miza Izzivi deinstitucionalizacije

Inštitut RS za socialno varstvo v letih 2018 – 2022 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije. V okviru operacije na Inštitutu RS za socialno varstvo med drugim organiziramo tudi enodnevne posvete na temo deinstitucionalizacije z namenom senzibilizacije različnih javnosti ter njihovega seznanjanja s procesi in stanjem na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji. Hkrati želimo s posveti ustvariti prostor za dialog med različnimi deležniki, ki delujejo na področju duševnega zdravja in intelektualnih ovir (uporabniki, sorodniki, strokovnjaki in odločevalci) in s tem spodbuditi procese deinstitucionalizacije v Sloveniji.

S tem namenom smo 12. septembra 2019, v sodelovanju s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in Zvezo Sožitje, organizirali posvet z okroglo mizo z naslovom »Izzivi deinstitucionalizacije«. Na posvetu smo skupaj z uporabnicami in uporabniki, svojci, poznavalkami in poznavalci področja in deležniki na lokalni in državni ravni, razpravljali o trenutnem stanju na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji.

Na posvetovanju smo po uvodnem nagovoru direktorice CUDV Črna na Koroškem, Dalje Pečovnik, direktorice IRSSV, Barbare Kobal Tomc ter predsednice Zveze Sožitje, Katje Vadnal, prisluhnili primerom dobre prakse v CUDV Črna, ki sta jih predstavili Marija Studenčnik in Darinka Križan Krajnc. Liljana Miklič je predstavila izkušnje preselitve iz zavoda v stanovanjsko skupino, Irena Došen in Danica Ozimic pa sta predstavili izkušnje staršev ljudi z intelektualnimi ovirami. Prav tako je svoj pogled na deinstitucionalizacijo in izkušnje sodelovanja s CUDV Črna na Koroškem predstavila županja Občine Črna, Romana Lesjak. Predstavnica Inštituta RS za socialno varstvo, Andreja Rafaelič, pa je predstavila mednarodne in nacionalne usmeritve na področju deinstitucionalizacije.

Sledil je ogled prostorov CUDV Črna na Koroškem in zatem še okrogla miza, na kateri so sodelovali: predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mateja Jenko Paš, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc, predsednik Socialne zbornice Slovenije Nace Kovač, predsednica Zveze Sožitje Katje Vadnal, predsednica Društva Sožitje Mežiške doline Milena Verhnjak, redni profesor s Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani Vito Flaker, direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik ter uporabnica CUDV Črna na Koroškem, Nevenka Kos.

Udeleženke in udeleženci okrogle mize so razpravljali o nujnih ukrepih v smeri deinstitucionalizacije, ki bi ljudem, ki trenutno živijo v raznih institucionalnih oblikah varstva, zagotovili dostop do kakovostnih storitev in samostojnega življenja v skupnosti.

Zaključke, ki smo jih oblikovali na posvetu, bomo na naši spletni strani objavili naknadno. Posvet predstavlja bogat vir informacij in usmeritev za izvajanje nadaljnjih aktivnosti v smeri deinstitucionalizacije.

Posvet smo organizirali s pomočjo sredstev MDDSZ in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

 DI1 za objavo

DI2 za objavo

3DI

1DI

2DI

4DI 1

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci