Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Oskrbovana stanovanja

Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj

Oskrbovana stanovanja predstavljajo eno izmed alternativnih oblik bivanja v Sloveniji in se nahajajo na kontinuumu med oskrbo na domu ter oskrbo v institucionalnem varstvu. Strateško so oskrbovana stanovanja opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20), in sicer v sklopu pomoči na domu za starejše ter v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025, kjer so oskrbovana stanovanja prepoznana kot pomembna bivanjska oblika, ki zagotavlja primerno raven oskrbe. Kot enega izmed predvidenih učinkov izboljšanja ureditve primernega bivalnega okolja za starejše program opredeljuje tudi izboljšanje možnosti za nastanitev v oskrbovanih stanovanjih.


Področje oskrbovanih stanovanj je pravno-formalno urejeno v okviru Stanovanjskega zakona, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanja in Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ter Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. Kakšna je dejanska situacija na področju oskrbovanih stanovanj na območju celotne Slovenije ni znano, saj podrobnejša analiza tega področja še ni bila opravljena. Iz tega razloga smo na IRSSV pripravili Analizo organiziranosti in izvajanja oskrbe v oskrbovanih stanovanjih, s katero ugotavljamo, da je ob koncu leta 2015 v Sloveniji približno 1.000 oskrbovanih stanovanj in da v njih prebiva okrog 700 oseb, med katerimi so večinoma ženske v starosti 65 let in več. Kapacitete so na večini lokacij popolnoma zasedene, obstajajo pa tudi lokacije, kjer so skoraj vsa mesta še prosta. Pri zagotavljanju oskrbe v oskrbovanih stanovanjih so se oblikovale različne in neusklajene prakse, kar se odraža predvsem pri vlogi oskrbnika, zagotavljanju varovanja na daljavo ter izrazito heterogenih cenah najema in oskrbe. Glede na pomanjkljivo in nejasno veljavno pravno-formalno ureditev in glede na nejasno vizijo oskrbovanih stanovanj, odločevalcem o politikah priporočimo, da aktivno pristopijo k ureditvi področja.

 

ZEMLJEVID IN SEZNAM OSKRBOVANIH STANOVANJ

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci