Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Predpilot dolgotrajne oskrbe

V luči priprave novega zakona za dolgotrajno oskrbo ter pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje zakona, na inštitutu od septembra 2016 do junija 2017 vodimo projekt Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi.

Namen projekta je v prvem cilju razviti orodje za ocenjevanje potreb uporabnikov, ki bo testirano v pilotnih projektih dolgotrajne oskrbe in ki bo kasneje prilagojeno in uporabljeno v okviru nove zakonodaje in sistema dolgotrajne oskrbe. Orodje za oceno potreb bo služilo za ugotavljanje, ali so zavarovanci dolgotrajne oskrbe upravičeni do storitev ali sredstev, ki bodo izhajala iz sistema dolgotrajne oskrbe. Razvoj tovrstnega orodja bo omogočal na podlagi enotnih kriterijev in postopka ugotoviti potrebe uporabnika po dolgotrajni oskrbi, obseg in vsebino potrebne pomoči ter stopnjo (višino) upravičenosti. Pripravljeno orodje bo rezultat dela delovne skupine, v katero so vključeni tudi strokovnjaki, ki delajo ali raziskujejo na področju patronažnega varstva, pomoči na domu, socialnega dela s starejšimi, fizioterapije, delovne terapije…

Drugi cilj projekta je razviti spletno aplikacijo, ki bo omogočala oblikovanje indeksa dolgotrajne oskrbe v Republiki Sloveniji. Indeks bo ponujal enostaven vpogled v pokritost občin in regij s storitvami dolgotrajne oskrbe na eni strani in potrebami ljudi na drugi strani. Z razvojem spletne aplikacije bomo tako pridobili orodje, ki bo uporabno tako za načrtovalce storitev dolgotrajne oskrbe, politične odločevalce in raziskovalce kot tudi za same uporabnike dolgotrajne oskrbe. Spletna aplikacija bo namreč na enem mestu zbrala, popisala in smiselno urejala vse podatke, ki jih potrebuje uporabnik storitev dolgotrajne oskrbe kot tudi koordinator oskrbe. Na ta način bo spletna aplikacija omogočala (na zanesljivih podatkih utemeljeno) načrtovanje dograjevanje mreže storitev dolgotrajne oskrbe, olajšala delo koordinatorju oskrbe pri načrtovanju in oblikovanju individualnega načrta, uporabniku storitev dolgotrajne oskrbe (in njihovim svojcem) pa hiter in enostaven pregled storitev dolgotrajne oskrbe njemu najbližjih in najbolj ugodnih možnosti znotraj novega sistema.

=> Dostop do spletne aplikacije: Podatki o dolgotrajni oskrbi po občinah

Projekt predvideva trajnost rezultatov, saj bodo končni izdelki uporabljeni v pilotnih projektih dolgotrajne oskrbe in nadalje v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Rezultati projekta bodo tako namenjeni širokemu krogu ljudi, različnim javnostim in hkrati združevali različne uporabnosti na področju dolgotrajne oskrbe.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si).

logo

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci