Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Spremljanje zakonodaje in strateških dokumentov

Nacionalni program socialnega varstva je ključni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v opredeljenem obdobju. Slovenija je prvi tovrstni strateški dokument za področje socialnega varstva sprejela za obdobje 2000–2005, naslednjega za obdobje 2006–2011 ter v letu 2013 za obdobje do leta 2020. Ključno vlogo pri spremljanju izvajanja nacionalnih programov in pripravi ocene doseganja zastavljenih ciljev ima IRSSV. V skladu s trenutno veljavnim nacionalnim programom IRSSV pripravi strukturo in usmeritve za pripravo, spremljanje in poročanje o nacionalnih in regijskih izvedbenih načrtih, letno spremlja izvajanje nacionalnega programa, pripravi predlog poročila o izvajanju nacionalnega izvedbenega načrta ter sodeluje pri drugih aktivnostih povezanih z nacionalnim programom socialnega varstva. Poročila s tega področja najdete tukaj.

Glede na potrebe naročnika (MDDSZ) spremljamo tudi izvajanje zakonodaje, ki ureja socialnovarstvene pravice prebivalcev Slovenije. Poročila s tega področja najdete tukaj. 

Novice

Zaključno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020

Objavljamo zaključno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 in doseganju njenih ciljev za celotno obdobje veljavnosti dokumenta.

V tem poročilu smo na izteklo Resolucijo pogledali z nekoliko širšega zornega kota. Ugotavljamo, da je bil domet Resolucije pri uokvirjanju razvoja socialnega varstva v obdobju 2013 – 2020 predvsem deklarativne narave. Resolucija je v pretežnem delu ostala na deklarativni ravni in ni bistveno vplivala na poteze, ukrepe in aktivnosti slovenske socialne politike v tem obdobju. Splošen vtis je namreč, da je bilo neposredno izvajanje Resolucije v praksi (strategije, aktivnosti in ukrepi izvedbenih načrtov za doseganje ciljev Resolucije) odvisno zlasti od gibanj v gospodarstvu, od razmerij med akterji v aktualni politiki, od motiviranosti in zagnanosti različnih akterjev na različnih ravneh za pridobitev sredstev in izvedbo zastavljenih projektov in od naključij. Vprašanje je, koliko je bilo izvajanje aktivnosti in ukrepov dejansko del usklajenega, namenskega in ciljnega izvajanja Resolucije, koliko pa se je vse skupaj odvijalo v okviru spreminjajočih se poudarkov in odzivov resornega ministrstva (in v manjšem delu tudi Ministrstva za zdravje) – ter bi se odvijalo tudi, če ne bi bilo zapisano v Resoluciji. Problem je torej predvsem v izvedbeni moči dokumenta. Ugotavljamo še, da so se utečene aktivnosti socialnega varstva izvajale korektno, na uvajanje novosti na tem področju pa Resolucija ni imela bistvenega vpliva in jih ni pospešila.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA VARSTVA 2013-2020: URESNIČEVANJE CILJEV V OBDOBJU 2018–2019

Na IRSSV redno spremljamo uresničevanje ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020.

Objavljamo šesto letno poročilo, ki se nanaša na obdobje 2018–2019.

Ugotavljamo, da se prvi cilj »zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva« načeloma dobro uresničuje, saj se je število oseb, ki živijo v tveganju revščine ali socialne izključenosti se je v letu 2018 zmanjšalo na 326.000 in se približuje ciljni vrednosti 321.000. Vseeno pa ostajajo skupine prebivalstva, ki so še vedno izpostavljene visokemu tveganju revščine (na primer gospodinjstva z nizko delovno intenzivnostjo, brezposelne osebe, enočlanska gospodinjstva, enostarševska gospodinjstva, starejši, najemniki stanovanj, osebe in gospodinjstva z doseženo nizko stopnjo izobrazbe itn.).

Drugi cilj »izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov« je zasledovan počasneje. Razmerje med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva še vedno kaže v prid uporabnikom institucionalnih oblik socialnega varstva in znaša 1 : 1,26, kar je še daleč od ciljne vrednosti ključnega kazalnika, ki znaša 1 : 1.

Tretjemu cilju, ki se usmerja na izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih pomoči, je bilo v obdobju izvajanja Resolucije posvečene najmanj strokovne pozornosti in sistemskih spodbud. Tudi zato ima le nizek delež izvajalcev socialnovarstvenih storitev (17,8 %) in socialnovarstvenih programov (4,2 %) pridobljen certifikat upravljanja kakovosti.

 

Slika: Vrednosti ključnih kazalnikov ciljev Resolucije (obdobje 2018–2019)

infografika spletna2

Uresničevanje ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020: Stanje v obdobju 2017-2018

Letno poročilo je peto po vrsti in se nanaša na obdobje 2017 - 2018. Poročilo okvirno sledi vnaprej pripravljeni strukturi letnega poročila, po potrebi pa vsebino tudi deloma prilagodimo željam naročnika ali pa posebnostim določenega obdobja, ki ga spremljamo. V poročilu kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020. V zadnjem delu letnega poročila pa prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.


Realizacija treh ključnih ciljev Resolucije (obdobje 2017 – 2018)

slika2

Regijski posveti za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva

Med 9. in 17. septembrom 2013 bo, v organizaciji MDDSZ, IRSSV, SCSD in CNVOS, potekal drugi krog regijskih posvetov za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Potrebe, ki so jih izpostavili predstavniki izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov (CSD, NVO in drugi izvajalci), predstavniki občin in drugih akterjev za pripravo regijskih izvedbenih načrtov na junijskih posvetih, predstavljajo pomembno informacijo in izhodišče za pripravo tako nacionalnega kot tudi regijskih izvedbenih načrtov. Namen drugega kroga posvetov pa je konkretizacija in argumentacija izpostavljenih potreb ter opredelitev ključnih prioritet do leta 2016.

Program je enak na vseh delavnicah. Spodaj najdete termine in lokacije posvetov.

  • Ptuj, 9. 9. 2013, ob 10. uri, Terme Ptuj, Pot v toplice 9; pomurska in podravska regija
  • Postojna, 10. 9. 2013, ob 10. uri, Jamski dvorec, Jamska cesta 30; goriška, obalno-kraška in notranje-kraška regija
  • Kranj, 12. 9. 2013, ob 10. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1; gorenjska in zasavska regija
  • Celje, 13. 9. 2013, ob 10. uri, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9; savinjska in koroška regija
  • Ljubljana, 16. 9. 2013, ob 11. uri*, Central hotel, Miklošičeva 9; Osrednje-slovenska regija in občine Domžale, Kamnik, Litija, Logatec, Vrhnika, Cerknica, Ribnica, Kočevje in Grosuplje
  • Novo mesto 17. 9. 2013, ob 10. uri, RIC Novo mesto, Topliška 2; jugovzhodna in posavska regija

 

Vljudno vabljeni!

*delavnica v Ljubljani se izjemoma prične ob 11.uri.

     

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci